Billig Strøm | Lån på Minuttet | Billigste Bredbånd | Headsetti | Billig Forsikring | Innbruddsalarm | Beste Kredittkort Dagligvarer | Mobilselskaper 2019
Hedgrinden Våra Tjänster 2018-10-07T17:08:16+00:00

Våra Tjänster

Vi arbetar inom fyra tjänsteområden, Transaktioner och Rådgivning, Strategisk Analys och Rådgivning, Fastighetsförvaltning och Utbildning. Läs mer här nedan!

Fastighetstransaktioner och Rådgivning

Vi hanterar förmedlingsuppdrag, fastighetsförsäljningar eller fastighetsförvärv, från enskilda objekt till stora och komplexa portföljaffärer och bolagstransaktioner!

Genom Transaktionstjänster sker väsentliga delar i optimering av fastigheter och avkastningsmaximering.

Behövs kapital frigöras för expansion? Är ditt fastighetsinnehav i behov av förändring för att fortsätta utvecklas?

Vi hanterar fastighetsförsäljningar eller fastighetsförvärv, från enskilda objekt till stora och komplexa portföljaffärer och bolagstransaktioner.

Vi har juridiska, tekniska, skattemässiga och affärsmässiga kompetenser att genomföra dina transaktioner och kontaktnätet för att sätta ihop affären och få ett avslut.

Hedginden Property Consulting AB erbjuder kvalificerad rådgivning vid förvärv och försäljning av fast egendom.

Vid försäljningsuppdrag projektleder vi genom hela försäljningsprocessen.

Vi hjälper er med:
• Analys och beräkning av skattekonsekvenser
• Försäljningsstrategi, paketering, mm
• Framtagning av försäljningsmaterial
• Marknadsanalys och fastighetsvärdering
• Identifiering av utvecklingsåtgärder som ökar värdet
• Aktiv marknadsföring till investerare
• Förhandling, köpeavtal, köpebrev och överlåtelse av er fastighet

Vid förvärvsuppdrag söker vi efter fastigheter eller fastighetsbestånd enligt era krav och önskemål och bistår med expertis under transaktionsprocessen.

Vi hjälper er med:
• Analys och beräkning av skattekonsekvenser
• Förvärvsstrategi, paketering, mm
• Marknadsanalys
• Identifierar lämpliga förvärvsobjekt
• Förhandlar, tar fram köpeavtal, köpebrev och förvärvar fastigheten eller beståndet

Vi utför besiktning, utredning och värdering både som tjänster i samband med transaktioner vi utför men även som rena tjänster utan ytterligare engagemang.

Vi samarbetar med oberoende och fristående tredje part vid de tillfällen behovet föreligger.

Due Diligence är en mer djupgående och omfattande analys och utvärdering vid primärt större transaktioner.

Det innebär en total genomlysning av bolag eller fastighet från ett flertal utgångspunkter och ger aktörerna en heltäckande bild av bolagets eller fastighetens situation.

Due Diligence omfattar i grunden dessa steg nedan och kan vid behov ytterligare byggas ut. En Due Diligence genomförs ofta av ett team av specialister som tillsammans analyserar och utvärderar objektet och slutligen avrapporterar resultatet till beställaren.

Steg i en Due Diligence:
• Förberedelse
• Informationsinsamling
• Analys
o Kommersiell besiktning
o Finansiell besiktning
o Skattemässig besiktning
o Legal besiktning
o Teknisk besiktning och miljöbesiktning
• Rapportering
• Uppföljning

Läs mer om Fastighetstransaktioner!

Strategisk Analys och Rådgivning

Vi arbetar med Fastighetsutveckling och hela Samhällsbyggnadsprocessen. Vi täcker in alla de strategiska delar som krävs för att maximera avkastningen, optimera dina processer och ditt ägande!

Våra Strategiska Tjänster spänner över hela Samhällsbyggnadsprocessen och vi utför allt från planprogram över nya stadsdelar till analys och utredning av nyetableringar eller exploatering av ett fastighetsbestånd.

Vi arbetar med fastighetsutveckling och förädling av fastighetsbestånd. Det innebär att vi analyserar en fastighet eller ett fastighetsbestånd och föreslår åtgärder för att öka värdet på fastigheterna.

Våra kunder är enskilda fastighetsägare, stat, kommun och landsting, kommersiella fastighetsbolag och skogsägare.

Vi genomför komplexa kommun-, stads- och fastighetsutredningar, strategisk planering och utveckling.

Våra Fastighetskonsulter utreder och analyserar ett behov och matchar det mot ett önskat läge, föreslår, och om så önskas genomför åtgärder.

Omvänt, utreder och analyserar vi ett befintligt läge, en situation eller ett fastighetsbestånd och föreslår åtgärder för att uppnå ett önskat resultat eller för att klarlägga en situation.

Vi utför:
• Utredning, revisioner och analys
• Strategiutformning
• Bostadsförsörjningsplaner
• Lokalförsörjningsstrategi och utredning
• Tillgänglighetsutredning och inventering

Vi utreder och analyserar en befintlig eller önskad Marknad (eller marknadsplats) och utarbetar strategier för t.ex. inflyttning, etablering av bostäder, kommersiella lokaler, företagande och arbetstillfällen.

Vi utformar övergripande etableringsstrategier med utgångspunkt i olika fysiska och marknadsmässiga förutsättningar för ett område, tilltänkt för etableringar och för olika branscher.

Vi genomför en analys av fastighetsinnehavet och tar fram en fastighets- eller portföljstrategi med syfte att optimera avkastningen.

Vi formulerar en förvaltningsstrategi och en förvaltningsmodell inklusive en genomlysning av förvaltningsorganisationen och dess effektivitet.

Tjänsterna utförs både inom kommersiella fastighetsbestånd, kommunala allmännyttor och kommunala bestånds av förvaltningsfastigheter.

Vi kan agera som en neutral ”speaking partner” mellan privata och kommunala ägare och aktörer och framgångsrikt lösa möjliga gemensamma utmaningar.

Vi genomför bl a:
• Portfölj- och fastighetsoptimering
• Förvaltningsoptimering
• Fastighetsutveckling
• Centrumutveckling

Taxeringsvärden
Vi utreder om ditt fastighetsbestånd har rätt taxeringsvärden och föreslår förbättringsmöjligheter ur skattemässigt perspektiv.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning är det gemensamma namnet på de åtgärder som nybildar eller ombildar fastigheter, det vill säga fast egendom.

Vi bistår vid exempelvis, nybildning genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning, och ombildning genom fastighetsreglering.

Genom processer inom fastighetsbildning förädlar och optimerar vi fastighetsportföljen för att öka avkastningen och driftnetton.

Arbetet med samhällsplaneringen för ett visst projekt omfattar bland annat att ta ställning till finansiella investeringar, miljöfrågor, resursfrågor, trafikfrågor, sysselsättningsfrågor, folkmängdsprognoser samt frågor om kvantitet och kvalitet.

Resultatet av arbetet med samhällsplaneringen läggs till grund för ett planförslag, som ställs ut och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Därefter beslutas en bindande plan.

Vi bistår med kompetens och tillgängliga resurser i arbetet med planer, analyser och strategier.

Vi kan vara behjälpliga vid framtagandet och vi kan på uppdrag ta fram:
• Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner
• Förstudier och program
• Detaljplaner
• Nulägesanalyser
• Markanvisningsmodeller
• Medborgar- och intressentdialoger
• Genomförandestrategier
• Områdes- och platsanalyser
• Ekonomiska konsekvensbeskrivningar

Verksamheten Mark och Exploatering syftar till att säkra kundens långsiktiga markförsörjning. Det kan också innebära att genomföra en direkt exploatering av ett bostadsområde eller ett verksamhetsområde.

Vi bistår och genomför planering, vi leder och samordnar exploateringsprojekt och vi upprättar exploateringsavtal för genomförande av detaljplaner.

Vi hjälper till vid markförvärv eller avyttring och vi kan leda utredningar och driva genomförandet av sanering av förorenad mark.

Vi kan även bistå vid:
• Övriga utredningar
• Förhandlingsstöd
• Etableringar
• Förvärv och avyttringar
• Exploateringskalkyler
• Gatukostnadskalkyler
• Framtagande av exploaterings- och markanvisningsavtal

Läs mer om våra Strategiska Tjänster!

Fastighetsförvaltning

Våra Förvaltningstjänster är kostnadseffektiva och omfattar Ekonomisk Förvaltning, Teknisk Förvaltning och Fastighetsskötsel.

Att anlita Hedgrinden för förvaltning av er BRF eller ert lokal- eller fastighetsbestånd ger trygghet, frihet och inte minst en sänkt kostnad. Ni får en Partner med stor erfarenhet av förvaltning och med kunskapen om hur viktigt det är att skapa goda kundrelationer både mellan boende och personal och mellan beställare och utförare.

Med Hedgrinden som Partner får du också på nära håll tillgång till en stor bredd på kompetenser och tjänster beredd att hjälpa dig utveckla och förädla er förening eller fastighetsbestånd.

Vi erbjuder ekonomisk förvaltning av små och stora fastighetsbestånd och av bostadsrättsföreningar.

När vi tar över din ekonomiska förvaltning kan du känna dig helt trygg med vårt systematiska och kvalitetssäkrade arbetssätt. Leveranssäkerheten är alltid hög och vi ser till att du vidtar rätt åtgärd i rätt tid.

Vår tjänst fokuserar på att underlätta arbetet för såväl styrelse som medlemmar och omfattar merparten av de arbetsuppgifter som normalt ingår i finansiell förvaltning, exempelvis bokslut och årsredovisning, deklarationer, rapporter, hantering av överlåtelser och aviseringskostnader.

Vi anpassar våra tjänster för just er fastighetsbestånd eller bostadsrättsförening. Kontakta oss för ett specificerat innehåll i tjänsten.

 

Vi utför Teknisk förvaltning för kommersiella fastigheter, bostäder och centrumanläggningar, kommunala förvaltningsfastigheter och fritidsanläggningar med målsättningen att förvaltningen ger ett driftnetto i nivå med kundens önskemål.

Vi utför hela eller delar av den tekniska förvaltningen av en fastighet eller ett helt fastighetsbestånd. Vi planerar och ansvarar för reparationer och underhåll, tillsyn av anläggningar, entreprenadupphandling samt ser till att städning och trädgårdsarbete sköts.

Vår tekniska förvaltning bygger på en underhållsplan som tas fram för varje fastighet. Underhållsplanen uppdateras löpande för att fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov.

Rondering, felanmälan och jour
Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer. Hedgrinden Property Consulting AB erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetsskötare.

Våra fastighetstekniker ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerhetsställa funktionen i de tekniska installationerna samt även upprätthålla en god trivsel.

Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som har upptäckts vid rondering och som bör åtgärdas.

Teknisk förvaltare BRF sköter underhåll, samordning och rapportering
Vi har tagit fram en skräddarsydd förvaltartjänst anpassad till föreningar till en mycket begränsad kostnad. Tjänsten riktar sig till föreningar som är i behov av en sammanhållande kontaktperson med helhetsansvar för förvaltningsarbetet och som kan fungerar som styrelsens bollplank i det löpande underhållsarbetet.

Tjänsten Teknisk förvaltare BRF har blivit väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation mellan bostadsrättsägare och mellan utförare och beställare.

Exempel på arbetsuppgifter som ingår i förvaltartjänsten

  • Uppdatering av underhållsplan
  • Övergripande besiktning en gång om året
  • Presentation av förvaltarrapport
  • Uppföljning av energi – och vattenförbrukning
  • Kontroll av sidoleverantörer

 

Läs mer om våra förvaltningstjänster!

Hedgrinden Utbildning

Utbildning och vidareutbildning är det bästa sättet att snabbt fånga in ny kunskap eller väcka liv i gammal. Det är viktigt att kontinuerligt förnya kunskaperna eftersom utvecklingen inom de flesta områden går fort och förnyas ofta. Är din och dina medarbetares utbildningar och kunskaper dagsaktuella?

Utbildning, vidareutbildning och kunskapsuppdatering för företagets medarbetare är ofta en avgörande faktor för hur väl företaget står sig i konkurrensen gentemot andra aktörer.

Vi erbjuder kvalificerade kurser och seminarier inom Fastighetsutveckling och Samhällsbyggnad!

Vi håller kurser inom bl a Entreprenad-juridik, Hyresjuridik, LOU och Anbud, Teknik, Energioptimering, Kund och Marknad, Miljö, Fastighetsekonomi och Samhällsbyggnad.

  • Vi har öppna kurser med deltagare från olika företag
  • Vi håller företagsförlagda skräddarsydda kurser
  • Vi genomför seminarier och frukostmöten
  • Våra föreläsare och kursledare är bland de bästa inom sina områden

Läs mer i vår Kurskatalog om våra kurser och var dom hålls.
Kontakta oss gärna om du eller din organisation har specifika önskemål så löser vi det!

Till Hedgrinden Utbildning!